Uprzejmie informuję, że dzisiaj tj. 6 maja 2020 r. Lubuski Kurator Oświaty poinformował, o zmianach terminów postępowania rekrutacyjnego. Wyłączył stosowanie harmonogramu rekrutacji określonego w Zarządzeniu nr 12/2020 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 lutego 2020 r.
Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, z wyjątkiem publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych, będzie przeprowadzone w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Z chwilą opublikowania na stronach MEN nowego terminarza rekrutacji, zostaniecie Państwo niezwłocznie o tym poinformowani.

Pozdrawiam serdecznie
Dorota Stebelska