KONKURS PLASTYCZNY „ZZO Marszów oczami dziecka”

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów klas I-III ze szkół podstawowych i szkół specjalnych do udziału w konkursie plastycznym pn. „ZZO Marszów oczami dziecka”.
Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu przedstawiającego funkcjonowanie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie (ZZO Marszów) oraz działania podejmowane przez Zakład.
Technika pracy konkursowej: praca wykonana samodzielnie przy zastosowaniu dowolnie wybranych technik plastycznych (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, wycinanie, grafika itp.).
Rozmiar plakatu: dowolny. UWAGA! Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.
Na prace czekamy do 31 maja 2020 r. Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody.

Konkurs przeznaczony jest dla:
• przedszkolaków
• uczniów klas I-III szkół podstawowych
• uczniów szkół specjalnych (do 15 r.ż.)
Terminy:
Termin zgłoszenia prac: do 31 maja 2020 r. (liczy się data stempla pocztowego)
Ogłoszenie wyników: 8 czerwca 2020 r.

KONKURS LITERACKI „Warto segregować odpady!”

Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół specjalnych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w literackim konkursie ekologicznym pn. „Warto segregować odpady!” organizowanym przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie.
Konkurs polega na napisaniu listu otwartego do mieszkańców miasta/ wsi/gminy/regionu, w którym należy przekonywać, że warto segregować odpady i dbać o środowisko.
Na prace czekamy do 31 maja 2020 r. Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody.

Konkurs przeznaczony jest dla:
• uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych
• uczniów klas IV-VIII szkół specjalnych
• uczniów szkół ponadpodstawowych
Wymogi techniczne prac:
1. Prace konkursowe powinny być napisane w języku polskim i mieć formę listu (m.in. miejscowość, data, zwrot do adresata, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, zwroty grzecznościowe).
2. Prace konkursowe mogą być napisane odręcznie lub drukowane.
3. Objętość pracy dowolna.
4. Prace konkursowe muszą być samodzielne.
Terminy:
Termin zgłoszenia prac: do 31 maja 2020 r. (liczy się data stempla pocztowego)
Ogłoszenie wyników: 8 czerwca 2020 r.

Wymogi formalne uczestnictwa w dwóch konkursach
1. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić nie więcej niż jedną pracę konkursową. Dozwolone są wyłącznie zgłoszenia indywidualne.
2. Rodzice/opiekunowie prawni uczestników konkursu lub pełnoletni uczestnicy konkursu muszą wypełnić i dołączyć do pracy formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1), zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2) oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 3).
3. Ponadto, każda praca musi być opisana na rewersie w następujący sposób:
o imię i nazwisko ucznia,
o nazwa przedszkola/szkoły i klasy,
o nazwa gminy, na terenie której leży przedszkole/szkoła.
4. Zgłoszenia (prace oraz załączniki) należy wysłać mailem (zdjęcia prac plastycznych), pocztą, przesyłką kurierską lub dostarczyć osobiście na następujący adres:
Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o.
Marszów 50a, 68-200 Żary,
z dopiskiem: konkurs ekologiczny „ZZO Marszów oczami dziecka” lub „Warto segregować odpady!”

Prace przesłane po terminie tj. po 31 maja 2020 r. nie będą brane pod uwagę.

Regulaminy i załączniki do konkursów:
Regulamin i załączniki do Konkursu ZZO MARSZOW OCZAMI DZIECKA
Regulamin i załączniki do Konkursu WARTO SEGREGOWAC ODPADY